Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Nabór na wolne stanowisko w Szczawnicy - instruktor praktycznej nauki zawodu: mechanik pojazdów samochodowych


Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce poszukuje kandydata na stanowisko: instruktor praktycznej nauki zawodu - mechanik pojazdów samochodowych

Wymiar etatu: pełny
Okres zatrudnienia:  od 1 grudnia 2017r. - etat.
Miejsce wykonywania pracy: Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b
Główne obowiązki:
 • Prowadzenie zajęć praktycznych z młodzieżą w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, zgodnie z obowiązującym programem nauczania,
 • Prowadzenie dziennika zajęć praktycznych,
 • Ocenianie uczestników zajęć, pracowników młodocianych,
 • Wykonywanie innych zadań z zakresu nauki zawodu mechanik pojazdów samochodowych.
Wykształcenie i kwalifikacje zgodne z: Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 w sprawie praktycznej nauki zawodu Dz. U. z 2010 roku Nr 244, poz. 1626
tj.:
"4.   Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny, organizowany na podstawie odrębnych przepisów, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.
5. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, niemający tytułu mistrza w zawodzie, powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa w ust. 4, oraz:
 1. świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 2. świadectwo ukończenia  liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 3. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.”
Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • list motywacyjny i życiorys, w którym prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacyjnego" - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów w terminie do dnia 27 listopada 2017 r.  godz. 12.00 na adres:
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy – Jabłonce
34-460 Szczawnica, ul. Szlachtowska 75b

Informacje telefoniczne pod nr 0-18 262-27-80
Inne informacje:
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu).
 • Oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji, zostaną komisyjnie zniszczone.

  

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska