Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Podsumowanie Polsko - Słowackiej wymiany młodzieży


W dniach od 7-13 maja 2018 r., Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy- Jabłonce wspólnie ze Słowackim partnerem Spojeną Szkolą w Niżnej realizowało program wymiany międzynarodowej pn. „Szlakiem tradycyjnych zawodów”.

Realizacja wymiany pozytywnie wpłynęła na uczestników projektu oraz organizacje partnerskie. Uczestnicy mieli możliwość zwiększenia swoich umiejętności językowych, zwiększenia samodzielność i poczucia własnej wartości oraz motywacji do poszerzania swojej wiedzy i dalszego kształcenia. Wizyty w Pienińskim Muzeum, Cerkwii grekokatolickiej na Jaworkach, Sadeckim Parku Etnograficznym przyczyniły się do umożliwienia poszukiwania śladów mniejszości narodowych, religijnych, różnorodności kulturowej, a także do poznania obyczajów, kultury innej narodowości przez uczestników wymiany. Wspólna wizyta w Kopalni Soli w Bochni oraz warsztaty w bacówce przyczyniły się do wykształtowania poczucia przynależności do wspólnej kultury europejskiej. Zaplanowany w ramach projektu cykl międzypokoleniowych warsztatów z przedstawicielami tradycyjnych zawodów takich jak: Rymarz, Flisak czy  przedstawiciel regionalnego haftu i wyszywania, umożliwił pozyskanie nowej wiedzy i świadomości międzykulturowej przez uczestników projektu.

Wszystkie działania w ramach projektu przyczyniły się do promowania wspólnego dziedzictwa kulturowego, dialogu międzykulturowego, międzyreligijnego i międzypokoleniowego oraz wartości wolności, tolerancji i poszanowania praw człowieka.

Obie organizacje planują kontynuację współpracy w zakresie wymian międzynarodowych.

Erasmus +  oczami  uczestników z Spojenej Szkoly w Niżnej

Kinga Lorczyk 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska