Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

Aktualności

„W zdrowym ciele zdrowy duch”


Dobiegł końca program profilaktyczno – sportowy  „W zdrowym ciele zdrowy duch”, realizowany w internacie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Szczawnicy od października do grudnia br., w czasie wolnym od zajęć 1 raz w tygodniu 1 godzina. Zajęcia prowadzone były z zakresu piłki nożnej a także gier i zabaw ruchowych. Spotkania poprzedzano treściami teoretycznymi dotyczącymi w/w obszarów tematycznych, podczas zajęć przeważała forma pracy zespołowej.

Program zawierał działania  o charakterze profilaktycznym, zwłaszcza w zakresie promocji zdrowego stylu życia. Był dostosowany do potrzeb i zainteresowań uczestników, ich wieku, stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Głównym celem był wszechstronny rozwój ucznia poprzez kształtowanie jego ambicji, doskonalenie wyrobionych nawyków i poszerzanie zainteresowań, które zachęcą do odkrywania samego siebie. Ponadto dążono do podniesienia sprawności fizycznej oraz wyrobienia w młodzieży chęci spędzania czasu wolnego w sposób aktywny. Program miał również przeciwdziałać powstawaniu wad postawy a także wyrabiać
w młodzieży nawyk dbałości o higienę i zdrowie. Zasadniczym celem zajęć sportowych był wszechstronny rozwój osobowości wychowanka.

Ufamy, iż zdobyta wiedza i umiejętności pomogą uczniom racjonalnie planować czas wolny, z ukierunkowaniem na dbałość o zdrowie i bycie w dobrej formie fizycznej.

Opr. Elżbieta Tokarczyk 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska