Centrum Kształcenia
i Wychowania OHP
w Szczawnicy - Jabłonce


ul. Szlachtowska 75b 
34-460 Szczawnica 
tel./fax (18) 262-27-80

 

Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

     
     

 

„Różnorodność nas uskrzydla”- Ogólnopolski Konkurs „Aktywność - dobry wybór” - 2020 (XIX edycja)


Jednym z podstawowych celów wychowawczych realizowanych w naszym Centrum jest kształtowanie u młodzieży postaw prospołecznych, rozbudzanie szeroko pojmowanej empatii wobec drugiego człowieka oraz promowanie aktywności w środowisku lokalnym, co sprzyja budowie pozytywnego wizerunku OHP. Mając na uwadze, iż Szczawnica to małe miasto, zaangażowana młodzież postanowiła zaakcentować swą aktywność w środowisku lokalnym. Podjęto zatem inicjatywę cykliczną pt. „Różnorodność nas uskrzydla”, której celem jest promowanie aktywnej integracji w społeczności lokalnej, pomoc osobom niepełnosprawnym.

Często ludzie niepełnosprawni żyją w zamkniętym, własnym świecie. Fałszywe informacje, niewiedza, niepewność często skazują takie osoby na odosobnienie i zamknięcie we własnym środowisku. Nasi wychowankowie postanowili to zmienić i sprawić, by ludzie niepełnosprawni nie musieli żyć w hermetycznej rzeczywistości. Podjęta inicjatywa cykliczna przyniesie, bowiem korzyści obydwu stronom. Wspólne życie, integracja naszej młodzieży, która zagrożona jest marginalizacją i niedostosowaniem społecznym z osobami niepełnosprawnymi nauczy ich tolerancji, akceptacji, otwartości, rozwinie pozytywne postawy prospołeczne. Angażując wychowanka w pomoc człowiekowi z deficytami rozwojowymi sprawimy, iż wychowanek poczuje się doceniony i potrzebny. Pokonując bariery, stereotypy poprzez kontakt z innym światem młodzież pomaga nie tylko osobom niepełnosprawnym, a także pomaga sobie. Taka działalność przyczyni się do wzrostu wiary we własne możliwości, do rozwoju motywacji, której często brakuje naszym podopiecznym. Udział w takich przedsięwzięciach także pozytywnie wpłynie na poprawę wizerunku placówki w środowisku lokalnym.

W inicjatywie wzięło udział 10 chętnych uczestników Centrum. W okresie kilku miesięcy podjęli szereg działań, by pomóc osobom niepełnosprawnym. Grupa inicjatywna składa się z uczestników, kształcących się w różnych zawodach fryzjer, kucharz i mechanik. Pracę grupy koordynował instruktor praktycznej nauki zawodu fryzjer oraz Kierownik Internatu.

Organizacja i pomoc w planowanych przedsięwzięciach pozytywnie wpłynęła nie tylko na podopiecznych ośrodka PSONI, którzy chociaż przez chwilę mogli oderwać się od swojego świata.

Zaangażowana w inicjatywę młodzież wykazała się aktywnością, poświęceniem i kreatywnością. Kontakt z niepełnosprawnymi sprawił im mnóstwo radości. Osiągnięte cele sprawiły, iż uczestnicy wzmocnili własne poczucie wartości, wzrosła ich aktywność i chęć do współpracy. Podjęte działania dały im także możliwość kreatywnego zagospodarowania ich wolnego czasu. Uzyskali osobistą satysfakcję z pomocy innym. Efektem przedsięwzięcia był uśmiech na twarzy podopiecznych ośrodka, wdzięczność i zadowolenie. Wychowanki otrzymały także podziękowania od dyrekcji PSONI za  czas i trud pracy. Podjęta inicjatywa zmobilizowała do dalszego działania.

Istotnym rezultatem było przełamywanie barier społecznych, ekonomicznych, pokoleniowych, intelektualnych. Wychowankowie zostali docenieni w środowisku lokalnym,  co wpłynęło na polepszenie naszego wizerunku jako jednostki. Inicjatywa „Różnorodność nas uskrzydla” pozwoliła zaangażowanym uczestnikom aktywnie i kreatywnie spędzić wolny. Dzięki niej młodzież nabyła i kształtowała właściwe postawy prospołeczne i wzbogaciła się o nowe doświadczenia. Inicjatywa ta stworzyła także warunki ułatwiające samorealizację i rozwój zainteresowań młodzieży.

Opr. Kierownik Internatu 

Ilość odsłon:
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska